Financieel wethouder Oosterwijk: "Begroting moet sluitend zijn". (foto GvS)
Financieel wethouder Oosterwijk: "Begroting moet sluitend zijn". (foto GvS) (Foto: )

Niet veel ruimte meer in financien gemeente

Incidenteel miljoenen winst op verkoop grond

door Geert van Someren

RIDDERKERK – De gemeente Ridderkerk heeft de financiën goed op orde, maar voor extra structurele uitgaven is niet veel ruimte meer. Dat is naar voren gekomen tijdens het recente debat over de zogeheten kaderbrief. Dat debat loopt politiek gezien vooruit op de behandeling in de gemeenteraad van de begroting voor 2020 in november.

Op het oog is er geen wolkje aan de lucht. Het jaar 2018 heeft Ridderkerk afgesloten met een financiële winst van ongeveer vier miljoen euro. Inmiddels heeft de gemeentelijke accountant die jaarrekening goedgekeurd. De verkoop van grond op bedrijventerrein Cornelisland blijkt – in tegenstelling tot wat tijdens de crisis een aantal jaren geleden werd gedacht – een melkkoe van jewelste.

In 2018 is voor een recordbedrag van ruim 25,2 miljoen euro bouwgrond verkocht op Cornelisland. Ook dit jaar vinden veel verkopen plaats. De verwachting van het college van B&W is, dat volgend jaar de laatste percelen een eigenaar vinden. Dat maakt het mogelijk het project twee jaar eerder af te sluiten dan was gepland.

Zowel eind 2017 als in 2018 heeft Ridderkerk tussentijds winst genomen op Cornelisland. Dat betreft bedragen van 2,46 miljoen en van 4,73 miljoen euro. Uiteindelijk, zo is de verwachting, komt daar nog ongeveer 8 miljoen euro bij. Wethouder Oosterwijk heeft in de gemeenteraad gezegd dat wat betreft de grondexploitaties – nu het Transferium Slikkerveer en het Centrumplan zijn afgerond – er geen verlieslatende projecten meer zijn in Ridderkerk. De winsten op de verkopen van grond zijn incidenteel, net als de verwachte verkoop van de aandelen van Eneco dat straks zal zijn.

Over de noodzaak van het in evenwicht houden van de inkomsten en uitgaven zegt EVR-raadslid Ad Los in de gemeenteraad: "Er is niet veel ruimte meer voor wensen die nog meer financiële druk geven". Raadslid Louis van der Spoel vult aan: "De lasten voor inwoners en bedrijven mogen niet stijgen". Wethouder Marco Oosterwijk is het met hen eens: "Er moet structureel een sluitende begroting zijn".

Meer berichten