Foto:

Warmtenet is toekomst voor energie in Ridderkerk

RIDDERKERK – Hoe de toekomst van Ridderkerk er wat betreft de energie uit gaat zien, wordt in het kader van de Regionale Energie Strategie meer en meer duidelijk.

door Geert van Someren

Om de overstap van gas naar andere energiebronnen mogelijk te maken, zet het college van B&W in op het op termijn realiseren van een grootschalig netwerk met restwarmte. Die visie op de energietransitie is naar voren gekomen tijdens een onlangs gehouden raadsbijeenkomst.

"Wij beseffen vanuit de Regionale Energie Strategie dat in onze regio een overschot aan restwarmte en een tekort aan elektriciteit is', aldus het Ridderkerkse college. "Met dit gegeven voelen wij het als onze opdracht om hier vol op in te zetten in de vorm van een grootschalig warmtenet. Hierin heeft de gemeente een leidende en faciliterende rol. Dit sluit overigens kleinschalige, lokale warmtenetten niet uit".

Waar in andere delen van het land wordt gekeken naar mogelijkheden om warmte uit de bodem te winnen, is dat voor Ridderkerk niet mogelijk. "De gemeente ligt voor het grootste deel binnen een wingebied van grondwater. Dit betekent dat er geen grondboringen mogen plaatsvinden", zo heeft het college van B&W laten weten. Zogeheten geothermie is daardoor geen reëele optie.

Het college zet verder in op zonnepanelen op woningen, gelijktijdig met besparing van energie en isolatie. Uit de informatie aan de gemeenteraad blijkt niet of de gemeente dat met geld wil stimuleren, bijvoorbeeld uit de te verwachten opbrengst bij de verkoop van de aandelen van Eneco. Verder zijn volgens de gemeente "kleine initiatieven welkom", zoals energie uit asfalt en een getijdencentrale.

"Een kwalitatief goede buitenruimte is belangrijk voor onze inwoners", deelt het college mee. "Daarom is een beperkte impact van de transitie op deze kwaliteit het uitgangspunt. We willen onze groene randen behouden, waarbij geen plaats is voor extra windmolens". Ook wordt ingezet op dubbel gebruik van grond bij geluidschermen en is het college terughoudend met de aanleg van zonneweiden. Wat dat laatste betreft is in een eerder stadium door anderen wel gewezen op de landbouwgrond in Bolnes-Zuid naast de A38.

Het college benoemt nog een belangrijk punt bij de energietransitie: "Die moet voor iedereen betaalbaar zijn. Van groot belang is dat iedereen mee kan doen". In dat kader wijst het college op het grote aantal woningen dat in het bezit is van een woningbouwcorporatie. "Energiearmoede moet bij welke keuze dan ook worden voorkomen".

Meer berichten