De vijf onderhandelaars die het akkoord sloten. V.l.n.r. Ton Overheid (CDA), Ad Los (EVR), Henk van Os (Partij 18Plus), Kees van der Duijn Schouten (SGP) en Robert Kooijman (CU). (foto Gem. Ridderkerk)
De vijf onderhandelaars die het akkoord sloten. V.l.n.r. Ton Overheid (CDA), Ad Los (EVR), Henk van Os (Partij 18Plus), Kees van der Duijn Schouten (SGP) en Robert Kooijman (CU). (foto Gem. Ridderkerk) (Foto: Jos Wesdijk)

Gratis OV voor AOW-ers

Nieuwbouw Gemini recht overeind

Geert van Someren

RIDDERKERK – De winkels blijven in Ridderkerk op zondag dicht. Openbaar vervoer met de RET wordt gratis voor inwoners boven de AOW-gerechtigde leeftijd. Naar de verdere invoering van het Integraal Accommodatieplan wordt op een aantal punten gekeken, maar het besluit om voor het Gemini College nieuwe huisvesting te realiseren, staat niet ter discussie.

Het zijn een aantal opvallende punten in het akkoord dat de coalitiepartijen Partij 18Plus, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie hebben gesloten. Op tal van punten geeft de coalitie aan dat nader onderzoek nodig is, zoals naar de BAR-samenwerking, maar er zijn ook een aantal concrete zaken. Naast de hierboven genoemde punten zijn dat onder andere het schoolzwemmen en een "aanzienlijke verbetering" van de veiligheid in zwembad De Fakkel. "Het mag niet zo zijn dat het vanwege onveiligheid niet wordt gebruikt". De coalitie streeft naar meer blauw op straat.

Het nieuwe akkoord is klip en klaar over de toekomst van het openbaar vervoer: "We willen goed, hoogwaardig openbaar vervoer over de weg en het water. We willen geen tram". Ook zal het nieuwe college zich blijven verzetten tegen plannen voor een brug of autoveer over de Nieuwe Maas bij Bolnes. De coalitie is voorstander van de verlenging van de A4-Zuid. "Daarmee kan de verkeersdrukte op de A16 afnemen".

In het akkoord is een paragraaf opgenomen over de "de stroom" aan ongevraagd reclame drukwerk en de huis-aan-huisbladen. Door het invoeren van een ja-ja sticker, moeten inwoners straks aangeven dat ze die publiciteit willen blijven ontvangen. Staat er niets op een brievenbus, dan geldt dat als de huidige nee-nee sticker.

Het Afvalplan gaat deels op de schop. "De uitwerking vraagt op onderdelen heroverweging", zo staat in het akkoord. Zo komt er geen systeem waarbij inwoners betalen voor het restafval. Ook wordt de plaatsing van ondergrondse containers heroverwogen. Daardoor zullen de tarieven voor afvalinzameling anderzijds wel oplopen.

De coalitie wil de woonlasten voor de inwoners van Ridderkerk met niet meer dan de inflatiecorrectie laten stijgen. Ook streeft men naar "terugdringen van betaald parkeren". Voor de hele lokale politiek – en dus ook voor de coalitie – geldt dat de zelfstandigheid van Ridderkerk niet ter discussie staat. Bij de ambtelijke samenwerking in BAR-verband moeten bestaande problemen worden opgelost. "De bedrijfsvoering in de organisatie en de service aan de Ridderkerkers moeten beide optimaal zijn. Ze moeten worden geleverd op een manier waarin het Ridderkerkse karakter naar voren komt".

Meer berichten